Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>

Bachelor's Programmes:

Geology
Geography
Mapping and Cadastral Job
Hydro-meteorology
Service

Master's Programmes:

Geophysics / Hydrogeology and Engineering Geology / Mineral Exploration and Research / Minerology, Petrography and Geology / Historic and Regional Geology and Public Geography / Geomorphology / Nature Management and Ecology / Physical Geography and Landscape Ecology / Hydro-meteorology / Service / Mapping / Cadastral Job

Entrant
Latest Publications
Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը)
2014 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53
|
Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտների էսթետիկական գնահատումը և քարտեզագրումը` ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 41-46
|
A. L. Bayramyan, L. A. Hakhverdyan
Փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտի վարիացիաների տարածական տարբերություններն Արարատյան սեյսմափորձադաշտի տարածքում (Пространственные различия вариаций переменного электромагнитного поля на Араратском сейсмополигоне)
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 34-36 (ռուսերեն)
|
Zh. A. Achoyan , V. A. Hovasapyan
Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի շինարարական կառույցների հիմնատակերը, ստորերկրյա ջրերով ջրակալումից պաշտպանության միջոցառումները
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 27-33
|
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor Marat Grigoryan

Dean's Office:
(+374 60) 71-04-31 (inner line 34-31, 38-75),
geo@ysu.am