Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն / Բարոյագիտություն / Անձի հոգեբանություն և հոգեբանականխորհրդատվություն / Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն / Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա / Զարգացման հոգեբանություն / Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն / Արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
«Բաց հասարակության» բարոյական իմպերատիվները
2016 | Գիրք/Book
Ոսումնամեթոդական ծրագիր, Հեղ. հրատ., Երևան, 2016, 7 էջ
|
Մշակութամարդաբանական փոխակերպումների սոցիալական դինամիկան
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20
|
Анжела Элибегова, Изабелла Казарян
К проблеме суицидов и суицидального поведения в современном Азербайджане (Ինքնասպանությունների և ինքնասպանության վարքագծի դրսևորման հիմնախնդիրը ժամանակակից Ադրբեջանում)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 62-70
|
Հոգեբանության պատմության նշանակությունն ու սահմանները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 49-61
|
Տաթևիկ Փիրումյան
Հանդուրժողականությունը որպես վստահության և երկխոսության պայման
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 36-48
|