Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն / Բարոյագիտություն / Անձի հոգեբանություն և հոգեբանականխորհրդատվություն / Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն / Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա / Զարգացման հոգեբանություն / Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն / Արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
«Բաց հասարակության» բարոյական իմպերատիվները
2016 | Գիրք/Book
Ոսումնամեթոդական ծրագիր, Հեղ. հրատ., Երևան, 2016, 7 էջ
|
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
2016 | Գիրք/Book
Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2016, 27 էջ
|
Փիլիսոփայության հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ
|
Սոցիալական ճանաչողություն
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 27 էջ
|
Պատկերայնությունը որպես իմացական հարմարվողականության դետերմինանտ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 63-75
|