Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն / Բարոյագիտություն / Անձի հոգեբանություն և հոգեբանականխորհրդատվություն / Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն / Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա / Զարգացման հոգեբանություն / Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն / Արտակարգ իրավիճակների, ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66
|
«Յուրայինի» և «օտարի» փոխհարաբերության նշանաբանական առանձնահատկությունները միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Трансформация социальной массы в контексте новых цивилизационных факторов (Սոցիալական զանգվածի փոխակերպումը քաղաքակրթական նոր գործոնների համատեքստում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 31-38
|
Время как основной компонент построения психотерапевтической модели (Ժամանակը որպես հոգեթերապևտիկ մոդելի ձևավորման գործընթացի հիմնական բաղադրիչ)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 43-51
|
Ախտաբանական վիշտը կոգնիտիվ մոտեցման համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 162-164